Hướng Dẫn Tạo Trang Tạo Chữ Hình Trái Tim Cho Blogspot

Xin chào mọi người.Hôm nay Huy sẽ Hướng Dẫn mọi người Tạo Trang Tạo Chữ Hình Trái Tim Cho Blogspot.
Hướng Dẫn Tạo Trang Tạo Chữ Hình Trái Tim Cho Blogspot
 Demo
Bước 1 : Đăng nhập vào Blogger → Trang → Trang mới
Bước 2 : chuyển qua tab HTML
Bước 3 : Chèn code sau đây
<div dir="ltr" style="text-align: left;" trbidi="on">
<html><body>
<script type="text/javascript">
function createHeart(sourceId, resultId) {
objSource = window.document.getElementById(sourceId);
objResult = window.document.getElementById(resultId);

if(objSource.value.length == 0) {
alert("Bạn Đã Nhập  Gì Đâu !!!");
return false;
}

string = objSource.value;

heart = "";
heart += "_________" + partString(string, 8) + "____________" + partString(string, 9) + "\n";
heart += "______" + partString(string, 12) + "_______" + partString(string, 15) + "\n";
heart += "____" + partString(string, 17) + "___" + partString(string, 18) + "\n";
heart += "___" + partString(string, 41) + "\n";
heart += "__" + partString(string, 44) + "\n";
heart += "_" + partString(string, 46) + "\n";
heart += "_" + partString(string, 46) + "\n";
heart += partString(string, 47) + "\n";
heart += partString(string, 47) + "\n";
heart += partString(string, 46) + "\n";
heart += partString(string, 45) + "\n";
heart += "_" + partString(string, 43) + "\n";
heart += "__" + partString(string, 41) + "\n";
heart += "____" + partString(string, 38) + "\n";
heart += "______" + partString(string, 34) + "\n";
heart += "_________" + partString(string, 28) + "\n";
heart += "____________" + partString(string, 22) + "\n";
heart += "______________" + partString(string, 18) + "\n";
heart += "_________________" + partString(string, 13) + "\n";
heart += "___________________" + partString(string, 9) + "\n";
heart += "_____________________" + partString(string, 6) + "\n";
heart += "______________________" + partString(string, 4) + "\n";
heart += "_______________________" + partString(string, 2) + "\n";

objResult.value = heart;
}
function partString(string, num) {
if(string.length >= num)
return string.substring(0, num);

repeat = Math.ceil(num / string.length);

newString = "";

for(i = 0; i < repeat; i++)
newString += string;

return newString.substring(0, num);
}

</script>
<div align="center">
🔴 Nhập Từ Bạn Muốn Tạo Thành Trái Tim Vào Đây 🔴<br /><input id="text" name="text" size="37" /></div>
<div align="center">
<input accesskey="g" name="Create Heart" onclick="return createHeart('text', 'result');" type="button" value="😎 Nhấp vào nà 😎" /></div>
<div align="center">
💔 COPY ĐI 💔</div>
<div align="center">
<textarea cols="45" id="result" onclick="this.focus(); this.select();" readonly="readonly" rows="23" wrap="OFF"></textarea><div align="center">
^_^ Thích Không Ạ ^_^</div>
<div align="center">
<strong>© <a href="https://www.huyny.tk">Coppyright 2018-2019 -Huy cute </a></strong></div>
</div>
</body></html></div>
Xong.Như vậy là ta đã có được 1 trang tạo chữ hình trái tim cho blog mình.